Notice: Array to string conversion in /home/u/u4783843/www/templates/themza_j16_01/index.php on line 3
Lov for Sande Dykkerklubb
Company Logo

Login Form

Facebook Image

Merknad

Lov for Sande Dykkerklubb, stiftet 15 februar 1978

Vedtatt den 06.11.2008 med senere endringer senest av 06.11.2007

Godkjent av Idrettsstyret den 14.12.2007 (Fotnote 1, se bakerst)  

 

§ 1 Formål 

Sande Dykkerklubbs formål er å drive dykking (idrett) organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

 

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet

skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

 

 

 

§ 2 Organisasjon 

Sande Dykkerklubb er medlem av NIF gjennom Vestfold idrettskrets.

 

Sande Dykkerklubb er medlem av Norges Dykkeforbund.

 

Sande Dykkerklubb hører hjemme i Sande Kommune, og er medlem av

Sande Kommunes idrettsråd.(2)

 

Sande Dykkerklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.(3)

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10 11, 12, 13 og 14 gjelder Sande Dykkerklubb uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.

 

 

 

§ 3 Medlemmer 

Alle som aksepterer Sande Dykkerklubbs og overordnede idrettsmyndigheters lover og

bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.(4)

 

Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjonsledds,

samt Sande Dykkerklubbs lover og bestemmelser.

 

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre

organisasjonsledd i NIF er gjort opp.

 

Medlemskap i Sande Dykkerklubb er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

 

 

 

§ 4 Medlemskontingent og avgifter 

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

 

Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i Sande Dykkerklubbs aktivitetstilbud.

 

 

 

§ 5 Stemmerett og valgbarhet 

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned

og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr. NIFs lov § 2-5. Ingen kan møte eller avgi

stemme ved fullmakt, jfr. NIFs lov § 2-9.

 

Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i Sande Dykkerklubb, og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt kan imidlertid ikke samtidig være arbeidstaker i Sande Dykkerklubb. Spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i Sande Dykkerklubb kan derimot velges som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

 

Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett, er ikke valgbar og kan ikke

være representant til ting eller møte i overordnet organisasjonsledd. Medlem som skylder

kontingent for mer enn ett år, kan av styret strykes som medlem i Sande Dykkerklubb.(5)  Hvis medlemmet, ved forfall skylder 2 års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra Sande Dykkerklubb side. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. 

 

 

 

§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 

For refusjon av utgifter og godtgjørelse til Sande Dykkerklubbs tillitsvalgte gjelder:

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid. Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjøring skal fremgå av budsjett og regnskap.

 

Styret skal informeres før slike utgifter finner sted.

 

 

 

§ 7 Inhabilitet (6) 

Tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget

for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

a)   når vedkommende selv er part i saken

b)   når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i oppstigende eller

      nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken

c)   når vedkommende er gift med eller er forlovet eller samboer med en part

d)   når vedkommende er leder for eller har ledende stilling i eller er medlem av styret

      i et selskap som er part i saken

 

Likeså er tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte inhabil når andre særegne

forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet, blant

annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap

eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av noen part.

 

Inhabilitetsspørsmålet avgjøres av det aktuelle organ.(7)

 

Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte eller

ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt

og at idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende bør vike sete.

 

Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet

i samme organisasjonsledd.

 

Med part menes i denne bestemmelsen tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte

som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

 

 

 

 

 

 

§ 8 Straffesaker 

For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12 (NIFs straffebestemmelser)

 

 

 

§ 9 Årsmøtet 

Sande Dykkerklubbs øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år i november måned.

Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel,(8) direkte til medlemmene

og/eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.  Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

 

Alle medlemmer i Sande Dykkerklubb har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.

 

Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst

tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles

til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse.

 

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på

utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede

på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

 

 

 

§ 10 Ledelse av årsmøtet 

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av

idrettslaget.

 

 

 

§ 11 Årsmøtets oppgaver 

Årsmøtet skal:(9)

 

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent, sekretær (10)  samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

4. Behandle Sande Dykkerklubbs årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle Sande Dykkerklubbs regnskap i revidert stand.(11)

6. Behandle innkomne forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Vedta Sande Dykkerklubbs budsjett.(11)

9. Behandle Sande Dykkerklubbs organisasjonsplan. (12)

10. Foreta følgende valg:

    a) Leder og nestleder

    b) 2 styremedlemmer (13)  og 1 varamedlem

    c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. § 11 pkt. 9.

    d) 2 revisorer (14)

    e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.

    f) Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

 

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet.

Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen

i forhold til stemmetall.

 

Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen

skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen i idrettslaget,

dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn. I grupper, råd og utvalg

m.v. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert.

 

Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11.

 

 

 

§ 12 Stemmegivning på årsmøtet 

Med mindre annet er lovfestet skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig

flertall av de avgitte stemmene.

 

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det.

 

Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

 

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte

stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det

ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer

enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer.

Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de

valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg

mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått

flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

 

 

§ 13 Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget 

Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14 dagers

varsel etter:

 

a) Vedtak på årsmøte i idrettslaget.

b) Vedtak i styret i idrettslaget.

c) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets medlemmer.

d) Krav etter vedtak i overordna organisasjonsledd: NIF eller idrettskrets.

 

Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket

eller i kravet om innkalling av årsmøtet.

 

 

  

§ 14 Idrettslagets styre (15)

 

Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet mellom

årsmøtene.

 

Styret skal (16)

1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.

2. Forestå idrettslagets administrasjon og føre nødvendig kontroll med lagets totale økonomi

i henhold til de for idretten til en hver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.(17)

3. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide

mandat/instruks for disse.

4. Representere idrettslaget utad.

 

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene

forlanger det.

 

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med

flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

 

 

 

 

 

 

§ 15 Grupper/avdelinger/komiteer 

Idrettslaget skal ha valgkomite som velges på fritt grunnlag på årsmøtet i idrettslaget,

etter innstilling fra styret, og har som oppdrag å legge frem innstilling på kandidater til alle

øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet.

 

Laget kan organiseres med grupper og/eller avdelinger. Lagets årsmøte bestemmer opprettelse

av grupper/avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i

forbindelse med årlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan, jfr. § 11 pkt. 9.

 

For grupper/avdelingers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og grupper/avdelinger

kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten styrets godkjennelse.(18)

 

 

  

§ 16 Lovendring (19)

 

Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget etter

å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

 

Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent.

 

Idrettsstyret kan i forbindelse med godkjenning av underliggende organisasjonsledds

lover, redigere disse slik at de ikke kommer i motstrid med bestemmelsene i NIFs lov.

 

§ 17 kan ikke endres.

 

Lovendringer gjort av Idrettstinget, som har konsekvenser for idrettslaget, trer i kraft

umiddelbart.

 

 

  

§ 17 Oppløsning (20)

Oppløsning av idrettslaget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning

vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.

For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

 

Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget.(21)

 

Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes

i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 16.

 

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget tilfaller lagets eiendeler NIF eller formål

godkjent av Idrettsstyret.

Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst og mister således sitt medlemskap

i NIF. Ved konkurs gjelder reglene i konkursloven og dekningsloven.  

 


Fotnoter: 

1) Jfr. NIFs lov §§ 2-2, 2-15 og 10-5

 

2) Idrettslag kan bare være medlem av ett idrettsråd. Hvis et idrettslags naturlige område strekker seg over mer enn en kommune, avgjør lagets årsmøte ved lovvedtak hvilket idrettsråd det tilhører.

 

3) Personlige medlemmer betyr at idrettslaget ikke har anledning til å operere med andre typer medlemskap, som for eksempel familiemedlemskap og firmamedlemskap. Enten er man personlig medlem eller så er man ikke medlem. At det innføres familiekontingent er å anse som en rabattordning, og har ikke noe med selve medlemskapet å gjøre.

 

4) Når det står «kan bli tatt opp som medlem» innebærer dette at ingen har krav på å bli medlem. Lovutvalget har uttalt at på bakgrunn av bestemmelsens tilblivelse, har et idrettslag rett til å avslå en opptakssøknad i helt spesielle tilfeller. I tilfelle tvist avgjør idrettskretsen om søkeren kan tas opp.  Kretsens avgjørelse kan innankes for Idrettsstyret innen 14 dager etter at rekommandert melding er sendt berørte parter.

 

5) Skyldig kontingent må forstås å være manglende innbetaling i forhold til den betalingsfrist som styret har satt ved utsending av kontingentkrav. Skyldig kontingent for mer enn ett år må forstås slik at det kan foretas strykning etter ordinært årsmøte og når det er vedtatt kontingent for nytt driftsår. Lagene oppfordres til å innarbeide gode rutiner i forhold til strykning.

 

6) Teksten i denne § kan erstattes med: «For inhabilitet gjelder NIFs lov § 2-7.»

 

7) Inhabilitetsreglene gjelder ikke på årsmøtet.

 

8) Minimumsfrist i forhold til NIFs lov § 2-8.

 

9) Dersom saklisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer på tilsvarende måte som for ordinært årsmøte, men eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet.  Fortsettende årsmøte kan bare behandle saker som var med i godkjent sakliste for årsmøtet.

 

10) Sekretæren(e) behøver ikke å være medlem i idrettslaget.

 

11) Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med grupper/avdelinger, skal omfatte henholdsvis regnskapene og budsjettene for disse, og skal følge oppsettet i Idrettens kontoplan. Dette følger av at grupper/avdelinger i et idrettslag aldri kan være egne juridiske og økonomiske selvstendige enheter, da laget ellers ikke lenger ville vært ett idrettslag. Henviser for øvrig til § 15 i lagets lov.

 

12) Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering. Minimumsinnholdet i en organisasjonsplan er oversikt over tillitsvalgte i tillegg til styret og de andre lovfestede tillitsverv.

 

13) Antall styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes ved vedtakelse av loven, minimum 1 styremedlem og 1 varamedlem. Det er ikke noe i veien for at styremedlemmene kan velges

til spesifikke oppgaver. 

 

14) Idrettslag med årlig omsetning på mer enn kr. 5.000.000,- plikter å ha engasjert revisor, jfr. NIFs Regnskaps- og revisjonsbestemmelser § 5-1. Idrettslag som kommer inn under denne bestemmelsen må ta inn nytt punkt 10 i § 11: «Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.» – og med tilsvarende forskyvning av neste punkt. Videre må § 11 (nytt) pkt 11 litra d) endres til: «Kontrollkomite på 2 medlemmer med 2 varamedlemmer.»

 

15) Denne høyeste myndighet kan ikke, verken helt eller delvis, delegeres til andre organer/personer innen laget (det kan således ikke lovfestes at et «representantskap» eller lignende skal kunne overprøve styrets vedtak)

 

16) Dette er et minimum av hvilke oppgaver som skal tillegges styret. Det er ikke noe i veien for at det kan bestemmes at styret skal ha andre oppgaver i tillegg.

 

17) Jfr. NIFs Regnskaps- og revisjonsbestemmelser.

 

18) Dette innebærer bl.a. at det bare er idrettslagets styre (hovedstyre der laget har grupper/avdelinger med egne styrer) som kan foreta ansettelser, inngå sponsoravtaler, evt. andre avtaler som binder idrettslaget rent juridisk/økonomisk.

 

19) Jfr. NIFs lov § 2-15, 2. ledd.

 

20) Jfr. NIFs lov § 2-16.

 

21) Ved sammenslåing skal eldste stiftelsesdato og klubbnummer for dette idrettslaget benyttes.

Notice: Undefined variable: list in /home/u/u4783843/www/templates/themza_j16_01/html/pagination.php on line 150

Notice: Undefined variable: html in /home/u/u4783843/www/templates/themza_j16_01/html/pagination.php on line 150

Notice: Undefined variable: list in /home/u/u4783843/www/templates/themza_j16_01/html/pagination.php on line 151
Powered by Joomla!®.
Notice: Undefined variable: list in /home/u/u4783843/www/templates/themza_j16_01/html/pagination.php on line 150

Notice: Undefined variable: html in /home/u/u4783843/www/templates/themza_j16_01/html/pagination.php on line 150

Notice: Undefined variable: list in /home/u/u4783843/www/templates/themza_j16_01/html/pagination.php on line 151

Warning: call_user_func() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'tdo' not found or invalid function name in /home/u/u4783843/www/templates/themza_j16_01/html/pagination.php on line 153
Valid XHTML and CSS.